Utvárače triesok

tomenu
Geometria Oblasť použitia Charakteristické vlastnosti
utvárače triesok utvárače triesok Pre jemné dokončovacie obrábanie
Výnimočný výkon pri jemnom dokončovaní
Stabilné utváranie triesky pri malých híbkach rezu
Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu o 0.1 - l.5mm; Posuv - 0.03 - 0.25mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre obrábanie nerezových oceli, mäkkých oceli a hliníka
Veľký uhol čela
Spoľahlivý odvod triesky pri jemnom dokonfiovaní
Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu = 0.8 - 4.0mm: Posuv o 0.1 - 0.4mm/ot.
Rezné podmienky je potrebné prispôsobiť konkrétnemu obrobku
utvárače triesok utvárače triesok Pre dokončovacie obrábanie
Výborné utváranie triesky pri rôznych hfbkach rezu
Pevná rezná hrana špeciálneho tvaru
Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu = Q,3-2.5mm; Posuv = 0.05-0.35mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre polodokončovacie obrábanie
Vysoký rezný výkon pri kopírovacích operáciách
Spoľahlivé utváranie triesky pri veľkej i malej híbke rezu
Doporučené rezné podmienky:
Hibkarezu = 0.8 - 4.0rnrn, Posuv - 0.08-0.4mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre stredné obrábanie
Spoľahlivé utváranie triesky v oblasti siahajúcej od polodokončovacieho po polohmbovacie obrábanie
Vysoká životnosť nástroja - vhodný pre CNC obrábanie Doporučené rezné podmienky:
Hibkarezu = 1.0-5.0mm: Posuv = 0.1 -0.5mrrt/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre dokončovacie obrábanie
Výborné utváranie triesky pri veľmi malej hl'bke rezu a nízkom posuve
Malá rezná sila a vynikajúca akosť obrobeného povrchu obrobku
Vhodný pre vnútorné i vonkajšie sústruženie
Doporučené rezné podmienky:
Híbka rezu = 0.1 - 1.5mm; Posuv = 0.05 - Q.25mm/OT.
utvárače triesok utvárače triesok Pre stredné obrábanie
Extrémne nízka rezná sila a spoľahlivé utváranie triesky v
značnom rozsahu veľkosti posuvov a híbok rezu o Vhodný k obrábaniu nehrdzavejúcich ocelí
Doporučené rezné podmienky:
Hibka rezu - 0.5 - 3.5mm; Posuv = 0.05 - 0.4mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre bežné obrábanie
Vhodný k bežnému obrábaniu
Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu - 2.0-6.0mm. Posuv - 0.25-O 5mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre dokončovanie
Nízky rezný odpor a jemná akosť obrobeného povrchu
Vynikajúce utváranie triesky pri malej hibke rezu a nízkom posuve
Doporučené rezné podmienky:
HÍbka rezu - 0.5 - 2.0mm; Posuv o 0.05 - O.Smm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre ľahké a stredné obrábanie
Spoľahlivé utváranie triesky pri štandardných rezných podmienkach o Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu a nízky rezný odpor
Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu - O 7 - 4- Omm; Posuv - 0.1 - 0.5rnm/ot
utvárače triesok utvárače triesok Pre stredné obrábanie
Štandardná voľba pre všeobecné sústružnícke operácie
Veľmi dobré utváranie triesky aj pri malej ľiíbke rezu
Pevná rezná hrana umožňujúca vysoké posuvy a prerušované rezy
Doporučené rezné podmienky:
Híbka rezu = 0.7 - 4.0mm; Posuv - 0.1 - 0.5mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre stredné obrábanie
Pre stredné a ťažké obrábanie
Vhodný pre obrábanie oceľových a liatinových obrobkov vysokými posuvmi aj pri veľkých híbkacn rezu
Vhodný pre prerušované rezy Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu = 3.0-8.Omm. Posuv = 0.3- 0,8mm/ot,
utvárače triesok utvárače triesok Pre ťažké obrábanie
Stabilita dosiahnutá vďaka jednostrannej geometrii režnej doštičky
Vysoká produktivita aj u strojov s limitovaným výkonom na vretene
Veľmi Široká oblasť utvárania triesky
Doporučené rezné podmienky:
Hlbka rezu = 3.0-12.Omm; Posuv - 0.3- 1.2mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre obrábanie antikoróznych ocelí
Štandardná voľba pre obrábanie antikoróznych oceli
Nízky rezný odpor daný ostrými reznými hranami
Pevné rezné hrany umožňujúce aj obrábanie pri prerušovanom reze
Doporučené rezné podmienky:
HÍbka rezu = 1.0-5.0mm; Posuv = 0.1 - 0.5mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre obrábanie hliníka
Štandardne doporučovaný pre obrábanie neželezných kovov
Vysoká produktivita pri obrábaní hliníkových obrobkov
Novovyvinutá geometria zabezpečujúca vynikajúce rezné výkony
Doporučené rezné podmienky:
HJbka rezu = 0.1 - 5.0mm; Posuv - 0.03 - 0.5mm/ot.
utvárače triesok utvárače triesok Pre obecné použitie pri frézovaní
Zvýšená produktivita
Zníženie rezného odporu pri frézovaní
Doporučené rezné podmienky:
HÍbka rezu - 1 O - 5.Omm: Posuv = 0.1 - 0.3mm/zub